• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου καί Αστυπαλαίας, υπέρτιμος και έξαρχος Σποράδων Νήσων, κ. Παΐσιος (κατά κόσμον  Παναγιώτης Αραβαντινός), εγεννήθη εἰς Ληξούριον Κεφαλληνίας τό έτος 1944.
  • Την εγκύκλιον παιδείαν παρηκολούθησεν εν τη γενετείρα αυτού και εν τη Πατμιάδι Εκκλησιαστική Σχολή, όπου και ολοκλήρωσε τάς Γυμνασιακάς του σπουδάς τό έτος 1966. Τήν Ιεράν επιστήμην εσπούδασεν εις την  Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Το έτος 1967 εκάρη Μοναχός εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης Ιξιάς Ρόδου. Το αυτό έτος εχειροτονήθη Διάκονος και το 1981 Πρεσβύτερος υπό του αειμνήστου Μητροπολίτου Ρόδου κυρού Σπυρίδωνος. Διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου (1977–2005), Ηγούμενος της Ιεράς Μονής της μετανοίας του (1982–2005), και καθηγητής εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Ρόδου (1977–1998).
  • Την 17ην Μαΐου 2005, προτάσει της Α.Θ.Παναγιότητος, εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, χειροτονηθείς εις Επίσκοπον την 21ην  ιδίου μηνός.  
  • Ονομαστήρια: 7  Ιουνίου.

Χαίρετε και αγαλλιάσθε, αδελφοί εν Κυρίω Ιησού

Η καταγραφή εν τη ιστοσελίδι του διαδικτύου των της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου , Καλύμνου και Αστυπαλαίας πραγμάτων, έρχεται, ίνα γνωρίση εις τον σύγχρονον άνθρωπον ερευνητήν , το παρελθόν, το παρόν, την ζωήν και την δράσιν ενός Θεόδοτου οργανισμού, όστις πορεύεται ανά καιρούς και χρόνους, υπό την πνευματικήν και διοκητικήν μέριμναν, στοργήν και αγάπην της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και δή και μάλιστα υπό την πεφωτισμένην καθοδήγησιν της Α.Θ. Παναγιότητος του Σεπτού ημών Αυθέντου και Δεσπότου , του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του μεγάλου Ειρηνοποιού, του ευαγγελιζομένου την αγάπην Χριστού.

Οθεν και η Ιερά Μητρόπολις Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλαίας έρχεται μετά χρηστών ελπίδων, ίνα συμμετάσχη εις την μέγιστην προσπάθειαν της σωτηρίας των ανθρώπων , την οποίαν ευαγγελίζεται η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία είς τον σύγχρονον κόσμον, δια μέσου του διαδικτύου και ενώση την φωνήν Της μετʼ Εκείνης , της Μεγάλης δηλονότι του Χριστού Εκκλησίας, προς δόξαν , αίνον και ευχαριστίαν του Αγίου Θεού και ψυχωφελή πληροφόρησιν των επιζητούντων να γνωρίσουσι το ωραίον.

Ευελπιστούμεν δε ότι , δια της ιστοσελίδος αυτής , οι αναγνώσται θα δυνηθούν να πληροφορηθούν τα αφορώντα είς τας ωραίας νήσους της Μητροπόλεως ημών και να θαυμάσουν τα κάλλη με τα οποία τας επροίκισεν ο Δημιουργός.

 

Μετʼαγάπης Χριστού

 

Ο Μητροπολίτης