«ΙΜΒΡΟΣ – ΜΝΗΜΗ»

 

Συνάντηση Ειρήνης και Έκθεση Φωτογραφίας Μνήμης και Ελπίδας στη Λέρο

 

Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις το τριήμερο 13-14-15 Ιουλίου 2018, στην Λέρο, αφιερωμένες στην «Συνάντηση Ειρήνης» με επίκεντρο την ΙΜΒΡΟ.

 

Η Παρασκευή 13 Ιουλίου, αποτέλεσε την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, όπου ο πολιτιστικός σύλλογος ΚΕΠΕΑΛ «ΑΡΤΕΜΙΣ» με την συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και του Χορευτικού Συλλόγου «ΚΥΚΛΟΣ» Έντμοντον Αλμπέρτα Καναδά, παρουσίασαν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με ελληνικούς χορούς.

Την δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας με θέμα «ΙΜΒΡΟΣ-ΜΝΗΜΗ», στο συνεδριακό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στα ¶λιντα, το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 στις 8 το βράδυ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους όλες οι Αρχές της Λέρου, πολιτικές, στρατιωτικές, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, συνεργάτες του Ελληνοτουρκικού Σωματείου «Δάφνη», εκπαιδευτικοί και πολύς κόσμος που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

 

 

 

Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο Μητροπολίτης μας κ.Παισιος, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους, τις Αρχές και τους προσκεκλημένους, σΆ αυτή την εκδήλωση Ειρήνης, και ευχήθηκε καλή ευόδωση των εργασιών για την επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

 

Εν συνεχεία ο Αρχιερατικός Επίτροπος Λέρου π. Νικόδημος Φωκάς, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, ανέγνωσε το Πατριαρχικό Γράμμα επί τη ενάρξει των εκδηλώσεων.

 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μήνυμά Του τόνισε τα εξής: 

«Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Σποράδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Παΐσιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

 

Ἀσμένως χαιρετίζομεν τήν «Συνάντησιν Εἰρήνης», ἡ ὁποία πραγματοποι-εῖται μεταξύ 13ης καί 15ης Ἰουλίου ἐ. ἔ. ἐν Λέρῳ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἡμῶν Μετριότητος, ὡς καί τήν ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς ὀργανουμένην Ἔκθεσιν Φωτογρα-φίας μέ θέμα «Ἴμβρος – Μνήμη».

Ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος ἡ εἰρήνη δέν ὑπῆρξεν αὐτονόητος κατάστασις, ἀλλά ἦτο πάντοτε κατάκτησις καί κατόρθωμα, ἀποτέλεσμα ἐμπνευσμένων πρωτοβουλιῶν, θάρρους, γενναιότητος καί αὐτοθυ-σίας, ἀντιστάσεως εἰς τήν βίαν καί ἀπορρίψεως τοῦ πολέμου ὡς μέσου λύσεως διαφορῶν, διαρκής ἀγών διά τήν δικαιοσύνην καί τήν προστασίαν τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Εἰς τήν ἐποχήν μας διετυπώθη ἡ ἄποψις ὅτι ἡ εἰρήνη θά ἐπικρατήσῃ διά μέσου τῆς ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τῆς παγκοσμιοποι-ήσεως τῆς οἰκονομίας, τῆς κοινωνίας τῆς πληροφορίας, τῆς ὑψηλοτέρας μορφώσεως καί τῆς παιδείας. Ὅμως, αἱ προσδοκίαι αὗται δέν ἐξεπληρώθησαν. Νέαι προκλήσεις, ὁ ἀγών κατά τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί διά τήν διάσωσιν τῶν πολιτισμικῶν ταυτοτήτων, ὁ ἐθνικισμός, ἡ λεγομένη «σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν», ὁ θρησκευτικός φονταμενταλισμός καί ἡ τρομοκρατία, τά ποικιλώ-νυμα συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν καί ἡ βιομηχανία τῶν ὅπλων, ἡ κοινωνική ἀδικία καί ἡ ἐκμετάλλευσις, δημιουργοῦν καί τροφοδοτοῦν νέας ἀντιπαραθέσεις, βίαν καί πολεμικάς συγκρούσεις, περιορισμούς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῶν ἐλευθεριῶν.

Ἡ ἡμετέρα Μετριότης ἐπαινεῖ καί στηρίζει πᾶσαν εἰλικρινῆ πρωτοβουλίαν διά τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν, ἀγωνίζεται δέ ἀδιαλείπτως διά τήν εἰρήνην τῶν θρησκειῶν καί διά τήν ἐνδυνάμωσιν τῆς συμβολῆς των εἰς τήν παγκόσμιον εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην, ἐν ἀκλονήτῳ πεποιθήσει ὅτι αἱ θρησκεῖαι δύνανται νά συνεισφέρουν μεγάλως εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς εἰρήνης καί ὅτι ἡ εἰρήνη τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν εἶναι ἀνέφικτος ἄνευ τῆς εἰρηνεύσεως τῶν θρησκειῶν.

Σήμερον, ἡ ἀξιοπιστία τῶν θρησκειῶν κρίνεται εὐρέως ἐκ τῆς συμβολῆς αὐτῶν εἰς τήν εἰρήνην, εἰς τήν οἰκοδομήν ἑνός ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος βλέπει εἰς τόν συνάνθρωπον αὐτοῦ τόν ἀδελφόν καί ὄχι τόν ἀντίπαλον, τόν ἐχθρόν ἤ τόν ἐπίβουλον ἐναντίον τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας του. Διό καί κηρύττομεν καί δρῶμεν κατά τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐχαρακτηρίσθη ὑπό τῆς ἐν Κρήτῃ κατά Ἰούνιον τοῦ ἔτους 2016 συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς «ἔκφρασις νοσηρᾶς θρησκευτικότητος» (Ἐγκύκλιος, § 17). Ὄντως, πρόκειται περί ἐκπτώσεως τοῦ θρησκευτικοῦ βιώματος καί οὐδόλως περί συμφυοῦς τῇ πίστει φαινομένου, ὡς ὑποστηρίζουν, κακῶς εἰδότες, οἱ ἀμφισβητίαι τῆς θρησκείας. Διά τοῦτο, ἡ γνησία πίστις εἰς τόν Θεόν εἶναι ὁ αὐστηρότερος κριτής τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. Εἴμεθα δέ βέβαιοι ὅτι ὁ εἰλικρινής διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει οὐσιαστικῶς εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς εἰρήνης, προάγει τήν ἀμοιβαίαν ἐμπιστοσύνην καί τήν ἀλληλεγγύην, καί ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀνακάλυψιν καί προβολήν τῶν φιλανθρώπων ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐνυπάρχουν εἰς τάς θρησκευτικάς παραδόσεις.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἐπευλογοῦμεν τήν «Συνάντησιν εἰρήνης»παρ᾿ ὑμῖν, διά νά ἠχήσῃ καί πάλιν τό μήνυμα τῆς εἰρήνης, τό ὁποῖον, ἡ «κοσμογυ-ρίστρια αὔρα» τοῦ Αἰγαίου θά μεταφέρῃ εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης. Τό Αἰγαῖον Πέλαγος, ἡ καλλίστη τῶν θαλασσῶν, εἶναι θάλασσα ἡ ὁποία ἑνώνει λαούς καί πολιτισμούς. Ἐδῶ, κρίνεται σήμερον, ἐν ὄψει τοῦ προβλήματος τῶν προσφύγων, τό βάθος καί ἡ ἐμβέλεια τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀρχῶν τῆς παγκοσμί-ου κοινωνίας, ἀλλά καί τό δυναμικόν ἀγάπης, φιλανθρωπίας καί ἀλληλεγγύης τῶν θρησκειῶν καί τῶν πιστῶν αὐτῶν.

Ἰδιαιτέραν συγκίνησιν καί χαράν αἰσθανόμεθα διά τήν ὀργάνωσιν ὑφ᾿ ὑμῶν τῆς Ἐκθέσεως Φωτογραφίας «Ἴμβρος – Μνήμη». Ἡ ἐρατεινή Ἴμβρος εἶναι δι᾿ ἠμᾶς ὁ ἐπίγειος Παράδεισος. Ἐκεῖ εἴδομεν τό φῶς τοῦ ἡλίου, ἐκεῖ ἐγαλουχήθημεν καί ἠνδρώθημεν. Εἰς τήν Ἴμβρον ὀφείλομεν τά πάντα, τήν πηγαίαν πίστιν εἰς τόν Θεόν τῆς ἀγάπης, τήν ἀφοσίωσιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τήν λειτουργικήν ζωήν, τήν ἀγάπην διά τόν ἄνθρωπον καί τήν φύσιν, τήν ἄδολον κοινωνικότητα, τήν λιτότητα τοῦ βίου καί τόν σεβασμόν τῶν ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, τήν ἐμπιστοσύνην εἰς τό μέλλον καί τούς ἀνοικτούς ὁρίζοντας, τήν ἐμμονήν εἰς τό «εἶναι» καί ὄχι εἰς τό «ἔχειν». Δοξάζομεν τόν πανοικτίρμονα Θεόν διά τήν σημερινήν ἀναγέννησιν τῆς Ἴμβρου καί τήν ἐλπιδοφόρον ἐπαναλει-τουργίαν τῶν σχολείων μας. Εἴμεθα εὐγνώμονες πρός τούς συντελεστάς αὐτῶν τῶν χαρμοσύνων ἐξελίξεων.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, συγχαίρομεν τούς ὀργανωτάς καί τούς χορηγούς τῆς παρούσης ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ὑπηρετεῖ τό ὕψιστον, τό κάλλιστον καί τό ἥδιστον ἀγαθόν τῆς εἰρήνης. Ἡ εἰρήνη εἶναι τό ἀληθινόν συμφέρον, τό «εἰς ἀγαθόν φέρον», διά τόν ἄνθρωπον, διά τούς λαούς, διά τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρον. Δι᾿ αὐτήν προσευχόμεθα, δι᾿ αὐτήν ἀγωνιζόμεθα. Πρός ὑμᾶς, Ἱερώτατε ἀδελφέ, ἐκφράζομεν τήν εὐαρέσκειαν ἡμῶν διά τήν καλήν μαρτυρίαν σας εἰς τήν ἐμπεπιστευμένην ὑμῖν ὑπό τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θεοτήρητον Ἐπαρχίαν Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας, εὐχόμενοι τήν συνέχισιν τοιούτων ἀγαθῶν πρωτοβουλιῶν, αἱ ὁποῖαι συμβάλλουν εἰς τήν ἀλληλοκατανόησιν καί τόν ἀλληλοσεβασμόν, εἰς τήν συνεργασίαν καί τήν ἀλληλεγγύην, καί προωθοῦν τήν εἰρήνην καί τήν ἀδελφοσύνην.

Ἐπί δέ τούτοις, καταστέφοντες πάντας τούς μετέχοντας εἰς τήν «Συνάντησιν Εἰρήνης» διά τῆς πατρικῆς καί Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ζωοπάροχον χάριν καί τά ἀμέτρητα ἐλέη τοῦ Κυρίου τῶν Ὅλων.         

,βιηΆ Ἰουλίου ςΆ»

 

 

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Σωματείου «Δάφνη» τ.πρέσβυς κ.Γιαλίμ Εράλπ, ο οποίος είπε τα εξής:

«Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε Έπαρχε, κυρίες και κύριοι.

Από την θέση του Προέδρου του Ελληνοτουρκικού Σωματείου «Δάφνη» νοιώθω μεγάλη τιμή που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε την έκθεση φωτογραφίας «Ίμβρος». Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του οποίου η στήριξη είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.Παισιο, για την φιλοξενία και την βοήθειά του. Ευχαριστούμε και τον κ.Δήμαρχο.

Οι Βαλκανικές Χώρες έχουν ένα τραγικό παρελθόν σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων τους. Οι μειονότητες θεωρήθηκαν πράκτορες. Οι Ιμβριώτες, οι Ίμβριοι, γεύτηκαν δυστυχώς μέρος αυτής της πικρίας. Με την Συνθήκη της Λωζάνης, η Ίμβρος και η Τένεδος, τέθηκαν υπό ειδική αυτοδιοίκηση. Αργότερα, το 1927, αυτή η κατάσταση ακυρώθηκε από την πλευρά της Τουρκίας. Στόχος μας δεν είναι να φανεί κακή η Τουρκία, αλλά να αντικρύσουμε την αληθινή ιστορία, έτσι ώστε να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη ξανά και ξανά ούτε στην Τουρκία, ούτε πουθενά αλλού. Εργάστηκα στην Κομοτηνή ως διπλωμάτης, ήμουν πρόξενος, γιΆ αυτό γνωρίζω την ιστορία και από τις δύο πλευρές. Ελπίζω και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, σαν την «Δάφνη» μας, να κάνουν τέτοιες προσπάθειες για την Ειρήνη.

Οι Έλληνες, οι Ρωμιοί της Ίμβρου, έχασαν τις περιουσίες τους και στερήθηκαν τα βασικά τους δικαιώματα. Οι περισσότεροι εγκατέλειψαν την πατρίδα τους. Αλλά σήμερα υπάρχει ελπίδα για τις μειονότητες. Οι Ιμβριώτες γύρισαν και γυρίζουν στα σπίτια τους και διεκδικούν πίσω τις περιουσίες τους. Επίσης, μετά από 50 χρόνια, ξανάνοιξαν τα ελληνικά σχολεία στην Ίμβρο. Στην έκθεσή μας, κάποιες φωτογραφίες ρίχνουν φως σΆ αυτή την σκοτεινή πλευρά του νησιού. ¶λλες φωτογραφίες δείχνουν την ελπίδα στην σημερινή Ίμβρο.

Ο διάσημος φωτογράφος Κεριμπάρ, συνέβαλε καθοριστικά σΆ αυτή την έκθεση. Σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ Κεριμπάρ.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την γραμματέα της «Δάφνης» Νούφαρο Ταρικάχια, που δούλεψε γιΆ αυτή την έκθεση με όλες της τις δυνάμεις. Χωρίς αυτήν «Δάφνη» δεν θα υπήρχε. Τώρα βέβαια είναι πιο πολύ Αθηναία, παρά Κωνσταντινουπολίτισσα, αλλά και λίγο Λεριά.

Και του χρόνου, και καλή μας έκθεση».

 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Μιχαήλ Κόλιας, ο οποίος καλωσόρισε με την σειρά του τους προσκεκλημένους στην τόσο σημαντική εκδήλωση με αναφορά στην Ειρήνη και την Φιλία, με θέμα την Ίμβρο.

Καλωσόρισε όλους τους επισκέπτες που βρίσκονται στην Λέρο, το νησί της Παναγίας του Κάστρου, το νησί της θεάς Αρτέμιδος, όπως είπε, ένα νησί με μεγάλη ιστορία, πολύπαθο, αλλά μαγευτικό. Ένα νησί που διακρίνει τους κατοίκους του η πίστη στον Θεό, αλλά η αγάπη και ο σεβασμός στον συνάνθρωπό τους.

«Εκ μέρους του Λεριακού λαού να ευχαριστήσω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Μητροπολίτη μας κ. Παισιο για την τόσο σημαντική εκδήλωση που γίνεται με συνδιοργάνωση με το Ελληνοτουρκικό «Σωματείο «Δάφνη», του ΚΕΠΕΑΛ «¶ρτεμις», και του Δήμου μας.

Έχει ιδιαίτερη σημασία το τριήμερο αυτών των εκδηλώσεων, όταν γίνεται αναφορά στην Ειρήνη και την Φιλία. Και ανατρέχοντας στο παρελθόν κτίζοντας και μαθαίνοντας από τα λάθη μας η παρουσία όλων μας σήμερα που σας ευχαριστώ όλους, Σεβασμιώτατε είναι ένα μήνυμα χαράς και ελπίδας, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλουμε στην Ειρήνη και την Φιλία.

Η Δημοτική Αρχή της Λέρου, και τώρα και στο παρελθόν, ανέπτυξε σχέσεις φιλίας με τα απέναντι παράλια με τα σχολεία, όπως και ο Δήμος μας πριν τέσσερα χρόνια προχώρησε σε αδελφοποίηση με τον Δήμο Ντιντίμ. Όλες αυτές οι προσπάθειες και οι αληθινές σχέσεις φιλίας έχουν έναν και μοναδικό σκοπό, την Ειρήνη και την Φιλία μεταξύ των Λαών.

Εμείς θα είμαστε η ασπίδα, ούτως ώστε να περνάμε τα μηνύματα και στα παιδιά μας και όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε για την Ειρήνη και την Φιλία.

Σας ευχαριστώ».

 

Μετά τον Δήμαρχο, τον λόγο έλαβε ο Έπαρχος κ. Ιωάννης Θεμέλαρος, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ.Γεωργίου Χατζημάρκου, ο οποίος είπε τα εξής:

«Σεβασμιότατε, εξοχώτατε κύριε Πρέσβη, πρόεδρε του Ελληνοτουρκικού Σωματείου «Δάφνη», κε Δήμαρχε, αγαπητοί καλεσμένοι, φίλες και φίλοι,

Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο νησί μας, στη Λέρο, να καλωσορίσουμε μία ξεχωριστή συνάντηση σε έναν ξεχωριστό τόπο. Η Λέρος, όπως γνωρίζετε, έχει υπάρξει τόπος μαχών σε πολλούς πολέμους, αλλά και στην απουσία επιβουλών, διεκδικήσεων και δεσμεύσεων και υπήρξε πάντα ένας τόπος ειρήνης, φιλοξενίας και ένας τόπος συναντήσεων λαών και ιδεών. Αυτό αποδεικνύει η πορεία του τόπου μας και η ευημερία που προσφέρει αυτό το ευλογημένο νησί, όποτε οι κάτοικοι αφήνονται ελεύθεροι και ήσυχοι να απολαύσουν τους καρπούς της εργασίας τους. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα νησιά του Αιγαίου. 

Ένα παράδειγμα νησιού όπως είναι ή άρση των εξωτερικών πιέσεων, άφησε την φιλία μεταξύ των λαών να ανθίσει, είναι και η Ίμβρος, που τιμούμε ειδικά σε αυτή μας την συνάντηση. Η Ίμβρος είναι ένα πολύπαθο νησί με ιδιαίτερη θέση στις διεθνείς συνθήκες. Δυστυχώς σε εποχές όχι μακρινές αυτή η ιδιαιτερότητα έκανε το νησί θύμα γενικότερου κακού κλίματος με σοβαρότατες συνέπειες. Όμως, όπως αποδείχτηκε πρόσφατα ακόμα και το κάκιστο κλίμα μπορεί να αντιστραφεί όταν υπάρχει θέληση και κυρίως όταν πρυτανεύει η διάθεση για συνύπαρξη και ο σεβασμός για τον άλλον. Βλέπουμε λοιπόν εκεί ένα μικρό θαύμα, όπου κάτοικοι εκδιωχθέντες επέστρεψαν, σχολεία ξανάνοιξαν, φίλοι ξαναβρέθηκαν, νέες φιλίες δημιουργήθηκαν, εκεί που παλαιότερα αυτό φάνταζε σχεδόν αδύνατον. Αποτέλεσμα είναι πλέον να απολαμβάνουν όλες τις ομορφιές του νησιού τους και να ζουν οι κάτοικοι σε μία αξιέπαινη αρμονία. Αυτή είναι και η έννοια της συνάντησης Ειρήνης εδώ στην Λέρο. Να δείξει ότι με τον σεβασμό στην ύπαρξη του άλλου και στην ιδιαιτερότητα των νησιών η Ειρήνη έρχεται και μαζί της φέρνει την φιλία, την ευημερία και την ομόνοια των λαών. Ακόμη κι εκεί που έχουν υπάρξει νησιωτικές αδικίες.

Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην Λέρο, στην Ελλάδα, για να απολαύσουμε μαζί μία εκδήλωση αφιερωμένη στα αγαθά της Ειρήνης.

Ευχαριστώ».

 

Τους χαιρετισμούς έκλεισε ο Μητροπολίτης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Ίμβρο, «την πολυπόθητη και πολυπαθή Ίμβρο», όπως χαρακτηριστικά την αποκάλεσε.

«Βέβαια σήμερα η Ίμβρος ανεβαίνει ψηλά, και αυτό οφείλεται στον Πατριάρχη μας, τον Ίμβριο Πατριάρχη τον κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος προσπαθεί πραγματικά προς όλες τις κατευθύνσεις να φέρει μπροστά το νησί της Ίμβρου. Και σήμερα όπως ακούσαμε δημιουργούμε με το άνοιγμα των σχολείων της Ίμβρου, με την ελευθερία της Ίμβρου, με τους αγώνες και τις προσπάθειες του Μητροπολίτου Ίμβρου κ.Κυρίλλου, πραγματικά σήμερα άλλαξε η Ίμβρος.

Και πάλι ευχαριστώ το Ελληνοτουρκικό Σωματείο «Δάφνη», τον κύριο Πρέσβη, τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του ΚΕΠΕΑΛ «¶ρτεμις» κ. Αντώνη Νταλλαρή, και ευχαριστώ όλους εσάς πραγματικά που είσαστε σήμερα κοντά μας και ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του κ. Ταξιάρχου τον διοικητή του συντάγματος των νησιών μας κο Συνταγματάρχη, που είναι σήμερα κοντά μας σΆ αυτήν την ωραία εκδήλωση. Στρατός, Εκκλησία, Δήμος και Επαρχείο εδώ στην Δωδεκάνησο είμαστε πραγματικά ενωμένοι. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ούτως ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να δούμε τον λαό μας αυτόν τον ευλογημένο, να ζει σε καλύτερες ημέρες.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κα γραμματέα του Σωματείου κα Νούφαρο, αλλά και τον Γιώργο τον Γραμματέα της Μητροπόλεώς μας, ο οποίος πραγματικά αυτές τις μέρες κουράστηκε.

Ευχαριστώ και πάλι».

 

Στη συνέχεια η γραμματέας του Ελληνοτουρκικού Σωματείου «Δάφνη» κα Νούφαρο πληροφόρησε τους παρισταμένους για την έκθεση φωτογραφίας. Όπως εξήγησε η έκθεση είναι χωρισμένη σε τρεις φάσεις:  Α) την παλαιά Ίμβρο (καθημερινή ζωή, σχολεία ανοιχτά, κλπ), Β) την Ίμβρο της μετανάστευσης (σπίτια και σχολεία κλειστά, δεν υπάρχει ζωή) και Γ) την Ίμβρο του σήμερα (υπάρχει ξανά ελπίδα, οι Ιμβριώτες γύρισαν πίσω, τα σπίτια κατοικήθηκαν, τα σχολεία ξανάνοιξαν, η ζωή επανήλθε).

 

¶ξιο αναφοράς θεωρείται το γεγονός ότι όλοι οι χαιρετισμοί, πληροφορίες για την έκθεση, ανακοινώσεις, κλπ., μεταφραζόταν στην ελληνική, τουρκική, και γαλλική γλώσσα.

 

Μετά τους χαιρετισμούς, ακολούθησε ωριαίο μουσικό πρόγραμμα (μίνι συναυλία), που επιμελήθηκε ο μουσικολογιότατος κ. Στέλιος Μπερμπέρης, με την συμμετοχή μουσικών του ΚΕΠΕΑΛ «¶ρτεμις».

Ο κ.Στ.Μπερμπέρης με την συνοδεία της δίδας Κατερίνας Νταλλαρή στο τραγούδι, και των μουσικών Νίκου Μήλα (βιολί), Χριστίνας Κουκή (σαντούρι) και Γιώργου Δράκου (λαούτο), ερμήνευσαν τα τραγούδια

1.       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΜΙΩΝ ΣΑΝΤΟΥΡΙ - ΒΙΟΛΙ ΟΥΣΑΚ

2.       ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ

3.       ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΤΟΠΟ

4.       ΒΙΟΛΙ ΤΑΞΙΜΙ - ΟΜΟΡΦΗ ΓΛΥΚΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ ΜΟΥ

5.       ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ ΤΡΑΒΑ

6.       ΣΑΝΤΟΥΡΙ ΤΑΞΙΜΙ - ΣΑΝ ΤΑ  ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

7.       ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ & ΜΠΕΚΛΕΝΤΙΜ

8.       ΣΆ ΑΓΑΠΩ

9.       ΤΖΙΒΑΕΡΙ

10.   ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΓΕΙΑ

11.   ΜΙΚΡΑ ΤΑΞΙΜΑΚΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

12.   BIS ΚΑΙΚΤΣΗΣ

 

Μετά το πέρας του μουσικού προγράμματος ο Μητροπολίτης δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους με παραδοσιακά γλυκίσματα της Ίμβρου.

 

Οι εκδηλώσεις για την Ίμβρο ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 15/7 το βράδυ, στην πλατεία Πλατάνου μπροστά στο Δημαρχείο, με την προβολή ενός βίντεο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλά στους νέους της Ίμβρου, και ενός ντοκιμαντέρ επίσης με θέμα την Ίμβρο.

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

 

Εντυπωσιακή και ιδιαίτερα συγκινησιακή ήταν η στιγμή κατά την οποία με παρότρυνση του κ.Στέλιου Μπερμπέρη, μέλους του Ελληνοτουρκικού Σωματείου «Δάφνη», οι εκατοντάδες κόσμου που βρισκόταν στην πλατεία και φορούσε στα χέρια κορδέλες στα χρώματα του Αιγαίου, πιάστηκαν χέρι με χέρι και τα ύψωσαν στο όνομα της ΕΙΡΗΝΗΣ, φωνάζοντας «Ειρήνη στο Αιγαίο»!!!

 

 

 

 

Αμέσως μετά ακολούθησε μουσικοχορευτική βραδιά, αφιερωμένη στην ΕΙΡΗΝΗ, που επιμελήθηκε ο κ.Στ.Μπερμπέρης και το ΚΕΠΕΑΛ «¶ρτεμις», με την συμμετοχή του χορευτικού Συλλόγου «ΚΥΚΛΟΣ» Έντμοντον Αλμπέρτα Καναδά.

Ο κ.Στ.Μπερμπέρης με την συνοδεία της δίδας Κατερίνας Νταλλαρή στο τραγούδι, και των μουσικών Νίκου Μήλα (βιολί), Χριστίνας Κουκή (σαντούρι) και Γιώργου Δράκου (λαούτο), ερμήνευσαν τα τραγούδια

1.       ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟ

2.       ΒΙΟΛΙ ΤΑΞΙΜΙ - ΟΜΟΡΦΗ ΓΛΥΚΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ ΜΟΥ

3.       ΧΑΡΗΚΛΑΚΙ

4.       ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΙΜ & ΚΑΡΟΤΣΕΡΙ

5.       ΤΙΚ ΤΑΚ - ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ & ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΩ ΓΥΝΑΙΚΑ & ΓΚΑΡΣΟΝΑ & ΑΜΑΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥ & ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

6.       ΒΑΛΕ ΜΕ & ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ

7.       ΠΙΝΩ ΚΑΙ ΜΕΘΩ

8.       ΡΑΜΠΙ ΡΑΜΠΙ & ΑΡΑΜΠΑΣ ΠΕΡΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΥΡΕ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑ ΣΟΥ & ΑΣ ΒΑΣΤΑΞΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΠΑΛΛΟΣ & ΗΘΕΛΑ ΝΑΡΘΩ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

9.       ΓΚΟΥΛΜΠΑΧΑΡ

10.   ΤΙ ΣΕ ΜΕΛΕΙ ΕΣΕΝΑΝΕ & ΑΡΜΕΝΑΚΙ & Η ΤΡΑΤΑ ΜΑΣ & ΜΗ ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙΣ ΜΑΝΑ

11.   ΚΟΝΙΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

12.   ΜΙΑ ΣΜΥΡΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΙ  & ΠΕΡΒΟΛΑΡΙΑ

 

 

 

 

Η έκθεση φωτογραφίας, που φιλοξενείται στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου της Ιεράς μας Μητροπόλεως στα ¶λιντα Λέρου, θα λειτουργεί καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα, έως τις 27 Ιουλίου.

 

Επιμέλεια-Φωτογραφίες-Βίντεο:  Γεώργιος Ι.Χρυσούλης, Γραμματεύς Ιεράς Μητροπόλεως

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ

 

Ὁ Μητροπολίτης Λέρου-Καλύμνου-Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωσιν νά ἐπικοινωνήσῃ μέ τόν Λεριακόν Λαόν, καί νά τόν εὐχαριστήσῃ ἐκ βάθους καρδίας, διά τήν συμμετοχήν του εἰς τάς τριημέρους ἐκδηλώσεις «ΙΜΒΡΟΣ-ΜΝΗΜΗ», αἱ ὁποῖαι διοργανώθησαν ὑπό τήν αἱγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἰδιαιτέρως δέ εὐχαριστεῖ καί συγχαίρει τήν νεολαίαν, ἡ ὁποία μέ τήν παρουσίαν της ἔδωσε ἕνα διαφορετικό τόνο ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας, ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τοῦ προέδρου τοῦ ΚΕΠΕΑΛ «ΑΡΤΕΜΙΣ» κ. Ἀντωνίου Νταλλαρῆ.

Καί πάλιν καί πολλάκις εὐχαριστῶ καί εὐγνωμονῶ.

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΡΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 12/7/2018

 

Συνάντηση Ειρήνης και Έκθεση Φωτογραφίας Μνήμης και Ελπίδας στη Λέρο

«Συνάντηση Ειρήνης» διοργανώνει στη Λέρο το Ελληνοτουρκικό Σωματείο «ΔΑΦΝΗ» με μία σειρά καλλιτεχνικών και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν 13, 14 και 15 Ιουλίου 2018.

Η διοργάνωση των εκδηλώσεων τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου-Καλύμνου-Αστυπάλαιας.

Η «Συνάντηση Ειρήνης» επικεντρώνεται σε δύο νησιά, ένα εντός Τουρκίας, την Ίμβρο, και ένα εντός Ελλάδας, την Λέρο.

Στο παρελθόν, η μοίρα της Λέρου ήταν ο πόλεμος. Παιδιά και εγγόνια όμως πολλών ευρωπαίων πολεμιστών, επισκέφθηκαν μετά από χρόνια το νησί για να δουν τα εδάφη που πολέμησαν οι πρόγονοί τους. Αγάπησαν το νησί και εγκαταστάθηκαν μόνιμα, έχοντας στόχο αυτή τη φορά να ζήσουν στη Λέρο, όχι για τον πόλεμο, αλλά για την ειρήνη! Σήμερα, τη θέση του πολυπολιτισμικού πολέμου στη Λέρο έρχεται να πάρει η πολυπολιτισμική ειρήνη.

Η Ίμβρος, από την άλλη πλευρά, φέρει τη θλίψη εκείνων που μετανάστευσαν μακριά από την πατρίδα τους.

Μέχρι χθες, ο πόνος υπήρχε σε κάθε γωνία του νησιού. Σήμερα, η ελπίδα ανατέλλει ξανά με εκείνους που επιστρέφουν σιγά σιγά στο νησί και με τα ελληνικά σχολεία που ξανάνοιξαν μετά από 50 χρόνια!

Στη «Συνάντηση Ειρήνης» η Ίμβρος φιλοξενείται στη Λέρο με μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και μια ξεχωριστή Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Ίμβρος – Μνήμη».

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Ιουλίου και ώρα 8 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, στα ¶λιντα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η θεματική της έκθεσης στόχο έχει να οδηγήσει τον επισκέπτη της σε ένα ταξίδι μνήμης και ταυτόχρονα να φέρει την ελπίδα της ειρήνης σε όλους τους νησιώτες, από τη μία άκρη του Αιγαίου ως την άλλη.

Μέσα από παλιές και νεότερες φωτογραφίες και φωτορεπορτάζ, παρουσιάζεται η παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ίμβρου, αλλά και η ζωή που ξαναγεννιέται με τις γιορτές, τους γάμους, τα καινούρια ελληνικά σχολεία.

Την έκθεση τιμά με την παρουσία και με δωρεά φωτογραφιών του, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Ιζέτ Κεριμπάρ.

 

Σας περιμένουμε, ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουμε το ταξίδι της μνήμης με τραγούδια και χορούς, και να χαιρετίσουμε την ελπίδα της ειρήνης της Ίμβου και της Λέρου.